GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 23
  Số lượt truy cập: 2027023
  QUẢNG CÁO
  Kế hoạch Xã hội hóa năm học 2020-2021 13/04/2021 2:22:37 CH

  UBND XÃ MỸ THỦY                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN MỸ THỦY                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số: 87/ KHXHHGD                             Mỹ  Thủy, ngày 11 tháng 9  năm 2020

  KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

  NĂM HỌC 2020-2021

  I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

  - Làm chuyển biến nhận thức của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, mọi cá nhân, tập thể trên địa bàn xã về vị trí, vai trò quan trọng của công tác xã hội hóa giáo dục trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  - Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng trách nhiệm vận động trong tổ chức mình thực hiện mục tiêu giáo dục.

  - Phối hợp với ban đại diện CMHS của trường trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, huy động đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh và các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn để hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

  II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1.Mục đích huy động:

  * Làm mới

  - Làm giàn hoa 2 dãy nhà 2 tầng

  * Nâng cấp, cải tạo

  - Nâng cấp hệ thống mái che đường đưa cơm đến các lớp

  - Cải tạo sửa chữa phần mái nhà vệ sinh mẫu giáo bé 3

  - Cải tạo hệ thống vườn rau của bé

  2. Đối tượng hưởng lợi:  Học sinh trường MN Mỹ Thủy

  3. Đối tượng huy động:

  CB, GV, NV, cha mẹ học sinh nhà trường, nhân dân trong địa phương, các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn xã hoặc ở nơi khác.

  4. Thời gian huy động: Trong năm học 2020 – 2021

  5. Hình thức và nguyên tắc huy động:

  - Huy động trên cơ sở đóng góp tự nguyện bằng tiền hoặc hiện vật. Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, không thống nhất mức thu, không thu theo đầu học sinh. Việc thu chi đảm bảo công khai, đúng mục đích, quyết toán đúng quy định.

  - Nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS tuyên truyền vận động thu. Nhà trường tiến hành thu, chi, thực hiện đầu tư và quyết toán đúng quy định về tài chính.

  6. Biện pháp tổ chức thực hiện:

  - Nhà trường phối hợp Ban đại diện CMHS trong công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, phổ biến, vận động quyên góp, thu chi, quyết toán đúng mục đích.

  - Nhà trường cùng Ban đại diện CMHS thống nhất chủ trương xã hội hóa, Tham mưu và xin ý kiến của UBND xã Mỹ Thủy về chủ trương và kế hoạch  huy động, quản lý kinh phí từ xã hội hóa. Trình Phòng GD&ĐT thẩm định và phê duyệt Kế hoạch. Niêm yết công khai tại bản tin của nhà trường.

  - Sau khi được phê duyệt, nhà trường và Ban đại diện CMHS phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia và chỉ đạo triển khai thực hiện:

  + Lãnh đạo nhà trường chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên phối hợp với Chi hội phụ huynh các lớp, tuyên truyền phụ huynh học sinh và các nhà hảo tâm… về chủ trương, kế hoạch và vận động ủng hộ; tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm học phổ biến chủ trương với phụ huynh toàn trường.

  + Ban đại diện CMHS: Chuẩn bị nội dung về chủ trương xây dựng quỹ xã hội hóa giáo dục đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến thống nhất công khai trong cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm. Tuyên truyền trong nhân dân và các bậc phụ huynh để xin ý kiến góp ý. Vận động huy động các nguồn tài trợ, ủng hộ.

  + Niêm yết công khai danh sách các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp trên trang thông tin điện tử của trường, bảng thông báo trong trường (được cập nhật kịp thời trong thời gian vận động đóng góp).

  + Lập thủ tục thu vào quỹ nhà trường số tiền thu được coi như ngân sách để quản lý theo dõi trên TK: 3318 (Phải thu, phải trả khác).

  + Nhà trường quản lý việc sử dụng kinh phí, tiến hành các công việc để thực hiện mua sắm, xây dựng theo kế hoạch và đảm bảo theo các quy định hiện hành trong lĩnh vực xây dựng, mua sắm. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND xã, Phòng Giáo dục& Đào tạo.

  + Nhà trường và Ban vận động có thư cám ơn đối với các tổ chức, các nhân đã tham gia đóng góp tự nguyện; thông báo kết quả về các hạng mục mua sắm, xây dựng đã thực hiện được.

  + Tiến hành thủ tục nhập tài sản của đơn vị sau khi thực hiện xong.

  7. Dự kiến thu - chi:

  -  Dự kiến thu làm 2 đợt:   + Đợt 1 (học kỳ 1) : 50.000.000 đồng

                             + Đợt 2 (học kỳ 2): 29.000.000 đồng.

  Tổng khoảng 79.000.000đ  (Bảy mươi chín triệu đồng chẳn  )       

  - Dự kiến chi:

  1.  Làm giàn hoa 2 dãy nhà 2 tầng: 34.000.000đ

  2. Nâng cấp hệ thống mái che đường đưa cơm đến các lớp:  30.000.000đ

  3. Cải tạo sửa chữa phần mái nhà vệ sinh mẫu giáo bé 3:     5.000.000đ

  4. Cải tạo hệ thống vườn rau của bé:  10.000.000 đ

  Trên đây là Kế hoạch huy động xã hội hóa giáo dục năm học 2020-2021./          

  Nơi nhận:                 T/M Ban đại diện CMHS             HIỆU TRƯỞNG

                                            HỘI TRƯỞNG                                                      

  - UBND xã ;                           (Đã ký)                               (Đã ký)                     

  -Phòng GD- ĐT;

  - Lưu VP.                        Nguyễn Thị Mơ                  Nguyễn Thị Hương

  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Hương
  Nguyễn Thị Hương
  Hiệu trưởng - 0989422147
  NguyễnThị Thúy
  NguyễnThị Thúy
  P.Hiệu trưởng -0917050847  
  admin
  admin
  0399546359
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3960370 * Email: mnmythuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com