GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 13
  Số lượt truy cập: 2027023
  QUẢNG CÁO
  Kế hoạch câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy năm học 2020-2021 08/03/2021 3:58:57 CH

   PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG MN MỸ THỦY                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

       Số:  125 /QĐ- HT                             Mỹ  Thủy, ngày 01 tháng 10  năm 2020

   

  Quyết định

  Về việc thành lập Ban chỉ đạo câu lạc bộ “Hò khoan Lệ Thủy”

  Năm học: 2020-2021

   

  HIỆU TR­ƯỞNG TR­ƯỜNG MẦM NON MỸ THỦY

           

            Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non;

  Căn cứ hướng dẫn 729/HD-GD&ĐT ngày 25/9/2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cấp học MN;

            Căn cứ vào tình thực tế ở địa ph­ương và trường MN Mỹ Thủy,

  Theo đề nghị của Hội đồng sư­ phạm Tr­ường Mầm non Mỹ Thủy.

  QUYẾT ĐỊNH:

              Điều1. Thành lập Ban chỉ đạo “Câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy” năm học 2020 - 2021 của tr­ường MN Mỹ Thủy gồm các đ/c (có danh sách kèm theo)

            Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai, đôn đốc và thực hiện có hiệu quả “Câu lạc bộ Hò khoan Lệ Thủy” theo đúng tinh thần chỉ đạo của các cấp. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

  Điều 3. Ban giám hiệu nhà tr­ường, cán bộ, giáo viên, nhân viên, công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                         

   

  Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG

  - Nh­ư điều 3 (t/h);                                                              (Đã ký)

  - Phßng GD-§T (B/C);

  - Lưu: VP.

                                                                                          Nguyễn Thị Hương

  DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CÂU LẠC BỘ HÒ KHOAN LỆ THỦY

  (Kèm theo Quyết định s      /QĐ-HT ngày 01 tháng 10 năm 2020)

      

  TT

  H và tên

  Chc v

  Chc v đảm nhim

  1

  Nguyễn Thị Hương

  Hiu trưởng

  Chủ nhiệm.

  2

  Nguyễn Thị Thúy

  P.HT

  P. chủ nhiệm

  3

  Trương Thị Giang

  PHT

  P. chủ nhiệm

  4

  Phan Thị Huệ

  GV

  Ủy viên

  5

  Phan Thị Trang

  GV

  Ủy viên

  6

  Th Ngọc Nhân

  GV - TTCM

  Ủy viên – Thư ký

  7

  Nguyễn T Thu Hồng

  GV-P. BTCĐ

  Ủy viên

  8

  Đỗ Thị Hồng Thắm

  GV- TPCM

  Ủy viên

                        

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

            1. Bà Nguyễn Thị Hương : Chủ nhiệm : chỉ đạo, phụ trách chung ; cùng Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trực tiếp liên hệ với các nghệ nhân để hướng dẫn, bồi dưỡng hát hò khoan cho CB, GV, NV của trường.

            Chủ trì các buổi họp của Ban chỉ đạo.

            2. Bà Nguyễn Thị Thúy : Phó chủ nhiệm thường trực

            Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của câu lác bộ.

            Triển khai kế hoạch thực hiện kế hoạch bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp thông qua các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Phối hợp với công đoàn, chi đoàn xây dựng kế hoạch lòng ghép các hoạt động trong các ngày hội, ngày lễ.

            Trực tiếp chỉ các lớp khối MG lớn, nhỡ về thực hiện lòng ghép hát hò khoan trong thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động khác.

            Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động của Ban chỉ đạo khi được trưởng ban ủy quyền.

            Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng ban.

  3. Bà Trương Thị Giang : Phó chủ nhiệm

  Phối hợp với phó ban thường trực để xây dựng và triển khai kế hoạch

            Chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí hoạt động của câu lạc bộ.

            Trực tiếp chỉ các lớp khối MG Bé- Nhà trẻ về thực hiện lòng ghép hát hò khoan trong thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động khác.

            Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng ban.

            4. Các thành viên : Căn cứ kế hoạch hoạt động của câu lác bộ, chỉ đạo triển khai thực hiện ở từng thời điểm phù hợp, đến từng thành viên trong tổ, khối phụ trách.

            5. Bà Lê Thị Ngọc Nhân : Thư ký : Chịu trách nhiệm tổng hợp các biên bản họp Ban chỉ đạo, theo dõi và giúp trưởng Ban báo cáo kết quả thực hiện ở mỗi học kỳ và cả năm học

                                                 

                                                                                                   TRƯỞNG BAN

                                                                                                     (Đã ký)

   

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               Nguyễn Thị Hương

   

   

   

   

   

   

   

     PHT: Nguyễn Thị Thúy
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Hương
  Nguyễn Thị Hương
  Hiệu trưởng - 0989422147
  NguyễnThị Thúy
  NguyễnThị Thúy
  P.Hiệu trưởng -0917050847  
  admin
  admin
  0399546359
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM MỸ THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3960370 * Email: mnmythuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com